geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Vries de, Jochum

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Er is blijkbaar wat verwarring omtrent de kunstschilder Jochum de Vries, want de een geeft hem het patroniem Feytsz (Ecartico Universiteit Amsterdam) terwijl de ander hem het patroniem Aelbrechtsz toekent (Kalden). Toch is het duidelijk dat beide bronnen het over dezelfde kunstschilder hebben (maritiem schilder, overleden Delft 1670). Het was daarom zaak de DTB-Delft te raadplegen, waar al snel duidelijk werd dat het patroniem Aelbrecht behoorde te zijn.
Volgens Ecartico werd Jochum de Vries omstreeks 1600 geboren te Sneek. Over zijn ouders en zijn leven is niet veel bekend. Wel weten we dat hij een zeer kundig schilder was die zich had toegelegd op het maritieme gebeuren. Zijn zeegezichten en schepen werden alom geroemd.
In 1628 vestigde hij zich in Delft, in welk jaar hij lid werd van het Sint-Lucasgilde. Op 6 september 1631 ging hij in ondertrouw met de uit Haarlem afkomstige Maritgen Jansdochter van Hoorn. Jochum woonde toen aan de Broerhuislaan. Later woonde het paar aan de Voldersgracht omtrent (heden) huisnummer 17. Dit is dezelfde locatie alwaar ook de kunstschilder Cornelis Damen Rietwijck woonde. Van het echtpaar zijn geen kinderen bekend. Jochum werd op 25 januari 1670 begraven, het echtpaar woonde toen aan de Lakengracht. Maritje (Maartje) werd op 23 december 1686 begraven, zij woonde toen in het oudevrouwenhuis aan de Schoolstraat. In 1660 woonde aan de westzijde van de Lakengracht ook een schilder die Johannes de Vries heette. In 1681 overleed plateelschilder Johannes de Vries. Was dit een inwondende broer van Jochem die na diens overlijden een ander woonadres (Achtersack) vond?

Jochum werd als volgt beschreven:

Van Zaandam heeft men, dat aldaar dezer dagen Overleden is, Jochem de Vries, een man, die, schoon een Kladschilder van zyne Hantering, zig egter, al vroeg, en voornamelyk door eigen oeffening, aan de behandeling van 't Penseel gewend hadde, en zo in het Tekenen als Schilderen op het paneel en doek, gene geringe vorderingen gemaakt. Byzonderlyk muntte hy uit in het Tekenen en Schilderen van Schepen, waar van hy beiden Hol en Takelaadje, ja zelfs het byzonder kenbare van 't geheel, zo volmaakt wist te treffen, dat Scheepsbouwers en andere Kenners betuigen, nimmer zyn weerga gezien te hebben. Zyne Konst, gepaard met zyn braaf Karakter en gedrag, hadde hem ene algemene agting by zyne Medeingezetenen doen verwerven, en hield hy, met de voornaamste en aanzienlykste derzelven enen gemeenzamen omgang. Verscheidene Stukken, zyn 'er van hem voor handen, die, by de Liefhebbers zyner Konst, aan den Zaankant, bewaard worden; en die, waarschynlyk, na 's mands dood, zynen roem, grotendeels gedurende zyn leven alleen aan zyne Geboorteplaats bepaald, verder zullen verbreiden.

(Algemene Konst- en Letterbode. Deel 1. A., nr. 21. Loosjes, Haarlem 1788.)


Bronnen: Ecartico, Kalden, DTB-Delft, Historisch GIS

Jochem de Vries, De Groenlandvaarder 'Zaandam'
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies